Prøv vores solcelleberegner

Handelsbetingelser

KlimaEnergi A/S, Handelsbetingelser - Februar 2023

Handel med erhverv (B2B) - Se handelsbetingelserafsnittet under handel med forbrugere 

Handel med forbrugere (B2C) 


HANDEL MED FORBRUGERE (B2C)


1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nærværende almindelige handelsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for KLIMAENERGI A/S’ (herefter benævnt ”KLIMAENERGI”) levering af varer til en forbruger (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og KLIMAENERGI indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”). I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.


2 Ydelsernes omfang
KLIMAENERGI’s ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i den indgåede købsaftale/mail eller anden korrespondance.
Levering sker normalt med fragtmand og ved første kantsten nærmest muligt din adresse. KlimaEnergi leverer alene til brofaste øer. Det er muligt at tilkøbe ekstra fragtservices såsom kranbil, hvis dit produkt skal hejses over en bygning eller lignende.


3 Aftaleindgåelse
Endelig Aftale om køb anses indgået, når Køber har underskrevet købsaftale, bekræftet mail og indbetalt depositum. KLIMAENERGI fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.


4 Fortrydelsesret
På varer købt via Klimaenergi.dk har du 14 dages returret, gældende fra den dag, du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal Klimaenergi.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Meddelelsen skal gives på mail: post@klimaenergi.dk, ring på 75 55 17 00 eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.


Varer undtaget af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for varer købt i vores showroom eller der er fremstillet efter Købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.


Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.


Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for en forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde som, hvis du prøvede den i vores showroom, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet, kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af en konkret vurdering af varens handelsmæssige værdi.


Original emballage
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig (med undtagelse af returomkostninger, herunder leveringsomkostninger), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:


KlimaEnergi A/S Nydamsvej 13 6040 Egtved


6 Priser og fakturering
Den aftalte pris, for de bestilte varer, fremgår af KLIMAENERGI’s fremsendte dokumentation. KLIMAENERGI er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, forud for levering.


7 Betaling
Depositum 10% af købssum, dog minimum 5.000 kr., betales ved indgåelse af aftale. 80% af købesummen betales senest 3 bankdage inden montage. Slutbeløb betales ved aflevering og opstart af anlæg. Beløbene skal betales i henhold til fremsendt faktura. 
KLIMAENERGI FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL LEVEREDE VARER, INDTIL DEN FULDE KØBESUM ER MODTAGET AF KLIMAENERGI.


8 Garanti og reklamationsret
KLIMAENERGI giver 2 års reklamationsret jf. købeloven på nye varer, dog undtagen Solar GEL (GEL/BLY) batterier, denne type batterier er at betragte som en almindelig sliddel.
På udvalgte varer yder producenten en længere reklamationsperiode, hvilket vil fremgå af datablad for pågældende vare. For disse produkter formidler vi evt. reklamationssager de første 2 år. Hvis du herefter ønsker at udnytte den forlængede periode, skal du som udgangspunkt selv tage kontakt til producenten, eller betale os for håndteringen. Hvis du opdager en fejl eller mangel ved produktet, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til KlimaEnergi A/S. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Typisk vejledende fabriksgarantier: 5 års fabriksgaranti på invertere, 10 års fabriksgaranti på solcellepaneler. 20 års fabriksgaranti på montagebeslag
KLIMAENERGI hæfter ikke for garantier, der ligger ud over købelovens bestemmelser.
Bortfald af garantier på Invertere og Batterier
Ved privat/uautoriseret login/ omprogrammering af funktioner i inverterer og tilhørende komponenter, bortfalder KlimaEnergi A/S’s support og garantiforpligtelser. 


1. For at aktivere disse funktioner skal du have relevante kvalifikationer og faglige kompetencer mht. solcelleanlæg, og være autoriseret samarbejdspartner med KLIMAENERGI A/S.


2. Ændringer af opsætning og/eller konfiguration i udstyret, kan/vil forårsage svigt, delvise svigt, ødelæggelse og bortfald af nettilslutningstilladelse hos el-netselskabet/energinet.


9 Fejl og mangler
Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede eller, om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.
For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor KLIMAENERGI straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. KLIMAENERGI er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare. KLIMAENERGI er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. KLIMAENERGI er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold, så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod KLIMAENERGIs forskrifter, samt ændringer og indgreb i det leverede af ikkeautoriserede personer. Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan KLIMAENERGI vælge, hvorvidt KLIMAENERGI vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen. I det tilfælde, hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning. Såfremt KLIMAENERGI vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er KLIMAENERGI forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og på egen bekostning, at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering. Såfremt KLIMAENERGI ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give KLIMAENERGI en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor KLIMAENERGI modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen. Har KLIMAENERGI ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag, svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede, i forhold til den samlede leverance og pris.
Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.
Køber kan ikke overfor KLIMAENERGI rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre KLIMAENERGI kan få kravet dækket af producenten. Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives KLIMAENERGI, skal Køber erstatte de udgifter, KLIMAENERGI måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.


Reklamations håndtering:
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Klimaenergi.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at Køber har opdaget fejlen. Det er Købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis Køber opdager en fejl, skal Køber hurtigt rette henvendelse til post@Klimaenergi.dk. Hvis Køber reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidigt. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Der er 24 mdr. reklamationsret på alle varer, medmindre andet er angivet.
Ved berettiget reklamation kan Køber enten få varen repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene tilbage afhængig af den konkrete situation. Køber skal sende en mail med billeder og beskrivelse af problemet til post@Klimaenergi.dk Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og, at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Er reklamationen berettiget, refunderes alle kundens forsendelsesomkostninger.
Efter nærmere aftale skal varen sendes til:

KlimaEnergi A/S Nydamsvej 13 DK-6040 Egtved Tlf.: 75 761700 OBS! Vi modtager ikke returpakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling. Varen skal sendes tilbage i forsvarlig emballage med kvittering for afsendelsesomkostninger, så vi kan refundere købers udgifter.
Køber skal være fyldt 18 år for at handle på klimaenergi.dk – er Køber under 18 år, skal Køber have samtykke fra forældre/værge. Ved spørgsmål eller kommentarer herom, så kontakt os. Vil du klage til Forbrugerklagenævnet, så kontakt:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk


10 Levering og risikoens overgang
Det anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for KLIMAENERGI, med mindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har KLIMAENERGI ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde; a) Force majeure jf. punkt 13 b) Ved forsinkelse, som skyldes KLIMAENERGIs leverandører, transportører eller øvrige tredjemand c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud, som KLIMAENERGI ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre, uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil KLIMAENERGI være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.


11 Reklamation ved og ansvar for forsinkelse
Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse, er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af KLIMAENERGI’s forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber hæver eller fastholder købet.


12 Produktansvar
KLIMAENERGI er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger KLIMAENERGI ansvar for sådanne skader, og KLIMAENERGI’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. KLIMAENERGI er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra KLIMAENERGI måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra KLIMAENERGIs side, og KLIMAENERGI’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
I tilfælde, hvor KLIMAENERGI er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang KLIMAENERGI måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde KLIMAENERGI skadesløs for det ansvar, KLIMAENERGI måtte blive pålagt og som er videregående end KLIMAENERGIs ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod KLIMAENERGI fra tredjemand, i anledning af produkter leveret af KLIMAENERGI via Køber til tredjemand. KLIMAENERGI hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


13 Force majeure
I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor KLIMAENERGI’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan KLIMAENERGI ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg, ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.


14 Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod KLIMAENERGI’s leverandører
KLIMAENERGI’s ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag. I det tilfælde, hvor KLIMAENERGI’s leverandør eller anden tredjemand har et ansvar for KLIMAENERGI’s forsinkelser eller mangler, vil KLIMAENERGI være indstillet på at give Køber transport i KLIMAENERGI’s krav mod leverandøren eller tredjemand.


15 Tavshedspligt
I forbindelse med Aftalens udførelse, kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv, samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende, vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset. Udover nærværende bestemmelse, gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.


16 Fortolkning og ændringer
Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og KLIMAENERGI. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne, kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen. Betingelserne kan af KLIMAENERGI revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.


17 Lovvalg og værneting
Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller KLIMAENERGIs ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på KLIMAENERGI’s til enhver tid værende hjemsted, pt. ved byretten i Kolding.


18 Oplysninger om KLIMAENERGI
KlimaEnergi A/S CVR36499923
Nydamsvej
6040 Egtved
post@Klimaenergi.dk

 

 

 

HANDEL MED ERHVERV (B2B)

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for KLIMAENERGI A/S’ (herefter benævnt ”KLIMAENERGIKLIMAENERGI”) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og KLIMAENERGI indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).
I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.


2 Ydelsernes omfang
KLIMAENERGI’s ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i den indgåede købsaftale/mail eller anden korrespondance.
Levering sker normalt med fragtmand og ved første kantsten nærmest muligt din adresse. KlimaEnergi leverer alene til brofaste øer. Det er muligt at tilkøbe ekstra fragtservices såsom kranbil, hvis dit produkt skal hejses over en bygning eller lignende.


3 Aftaleindgåelse
Endelig Aftale om køb anses først indgået, når KLIMAENERGI har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til Køber.
KLIMAENERGI fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.


4 Annullering og ændring af ordrer
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt KLIMAENERGI på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte KLIMAENERGI’s mistede fortjeneste.


5 Returvarer og returnerbar emballage
Varer modtages ikke retur. Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at KLIMAENERGI tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtages dog aldrig retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af KLIMAENERGI fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og KLIMAENERGI’s salgsomkostninger. Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra KLIMAENERGI’s levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage, håndterings-, og fragtomkostninger m.v.


6 Priser og fakturering
Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af KLIMAENERGI’s ordrebekræftelse.
KLIMAENERGI er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.


7 Betaling
Køber er forpligtet til at betale et depositum på 20% af købssummen ved indgåelse af aftale. 40% af købesummen betales senest 3 bankdage inden montage. Slutbeløbet betales ved aflevering og opstart af anlæg. Beløbene skal betales i henhold til fremsendt faktura.
KLIMAENERGI FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VAREN, INDTIL DEN FULDE KØBESUM FOR VAREN ER MODTAGET AF KLIMAENERGI.


8 Garanti
KLIMAENERGI yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Køber kan ikke overfor KLIMAENERGI rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, idet KLIMAENERGI alene videreformidler en sådan producentgaranti til Køber.


9 Fejl og mangler
Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.
For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor KLIMAENERGI straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. KLIMAENERGI er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare.
KLIMAENERGI er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. KLIMAENERGI er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod KLIMAENERGI’s forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriserede personer.
Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan KLIMAENERGI vælge, hvorvidt KLIMAENERGI vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.
I det tilfælde, hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning.
Såfremt KLIMAENERGI vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er KLIMAENERGI forpligtet til, med den hurtighed som situationen kræver og på egen bekostning, at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.
Såfremt KLIMAENERGI ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give KLIMAENERGI en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor KLIMAENERGI modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.
Har KLIMAENERGI ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag, svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris.
Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.
Køber kan ikke overfor KLIMAENERGI rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre KLIMAENERGI kan få kravet dækket af producenten.
Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives KLIMAENERGI, skal Køber erstatte de udgifter, KLIMAENERGI måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.


10 Levering og risikoens overgang
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for KLIMAENERGI, med mindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har KLIMAENERGI ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde; a) Force majeure jf. punkt 13 b) Ved forsinkelse, som skyldes KLIMAENERGIs leverandører, transportører eller øvrige tredjemand c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud som KLIMAENERGI ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre, uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil KLIMAENERGI være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter, ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.


11. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse
Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse, er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af KLIMAENERGIens forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber hæver eller fastholder købet.


12 Produktansvar
KLIMAENERGI er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger KLIMAENERGI ansvar for sådanne skader, og KLIMAENERGIs ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. KLIMAENERGI er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra KLIMAENERGI måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra KLIMAENERGIs side, og KLIMAENERGIs ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. KLIMAENERGIs ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000. I tilfælde, hvor KLIMAENERGI er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang KLIMAENERGI måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at
holde KLIMAENERGI skadesløs for det ansvar, KLIMAENERGI måtte blive pålagt og som er videregående end KLIMAENERGIs ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod KLIMAENERGI fra tredjemand i anledning af produkter leveret af KLIMAENERGI via Køber til tredjemand. KLIMAENERGI hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


13 Force majeure
I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor KLIMAENERGIs kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan KLIMAENERGI ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg, ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.


14 Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod KLIMAENERGI’s leverandører
KLIMAENERGIs ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag. I det tilfælde, hvor KLIMAENERGIs leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for KLIMAENERGI for forsinkelser eller mangler, vil KLIMAENERGI være indstillet på at give Køber transport i KLIMAENERGIs krav mod leverandøren eller tredjemand.


15 Tavshedspligt
I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.
Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.


16 Fortolkning og ændringer
Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og KLIMAENERGI. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.
Betingelserne kan af KLIMAENERGI revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.


17. WEEE og BAT afgift

Det er imellem parterne gensidigt aftalt, at Elektronikbekendtgørelsens §36, stk. 2 nr. 2 er iagttaget.
Køber er indforstået med overholdelsen af Elektronikbekendtgørelsens §37, hvorefter køber overtager KLIMAENERGI’s forpligtelse til særskilt håndtering, herunder genanvendelse eller genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier.
Såfremt Køber misligholder aftalen i forhold til genanvendelse, betales KLIMAENERGI’s udgifter til håndtering af WEEE af Køber.


18. Lovvalg og værneting
Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller KLIMAENERGI’s ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på KLIMAENERGIs til enhver tid værende hjemsted, pt. ved byretten i Kolding.


19. Oplysninger om KLIMAENERGI
KlimaEnergi A/S CVR36499923
Nydamsvej
6040 Egtved
post@Klimaenergi.dk

crossmenuarrow-down