Prøv vores solcelleberegner

Salgs- og leveringsbetingelser

KlimaEnergi A/S, Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. August 2021


1. Generelt

I det tilfælde hvor der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellemparterne, gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for alle tilbud og leverancer fra KlimaEnergi A/S.


2. Tilbud

2.1 Købers ordre og bestilling er kun bindende for KlimaEnergi, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse og returneret i underskrevet stand på grundlag af KlimaEnergi A/S tilbud.
2.2 Tilbud fra KlimaEnergi, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra Køber ikke er KlimaEnergi A/S i hænde inden 20 arbejdsdage fra tilbudsdato.


3. Priser

3.1 Ændres leverancens art eller forøges KlimaEnergi´s omkostninger på anden måde, forårsaget af Købers forhold, evt. gebyr til byggetilladelse m.v. tages der forbehold om regulering af den ved aftalen fastsatte pris. KlimaEnergi vil meddele disse ændringer til Køber, så snart KlimaEnergi har kendskab herom.
3.2 Opgivne priser er i øvrigt faste for levering til det i tilbud / ordrebekræftelse anførte tidspunkt.


4. Tekniske oplysninger

4.1 Materiale udleveret af KlimaEnergi må ikke uden samtykke fra KlimaEnergi anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen.


5. Betalingsbetingelser

5.1 Betalingsbetingelser for private kunder:
50% inden montage af anlæg påbegyndes
50% betales senest 3 dage efter aflevering og idriftsat anlæg.

5.2 I tilfælde af forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid af KlimaEnergi fastsatte rente som angivet på fakturaen.
5.3 Rente beregnes af saldoen inkl. tidligere tilskrevne renter.

5.4 Betalingsbetingelser for erhvervskunder:

Betalingsbetingelser aftales individuelt fra kunde til kunde efter kreditmæssig vurdering.


6. Levering

6.1 Levering og leveringstid:
Levering anses at have fundet sted, når varen er kommet i Købers besiddelse, medmindre andet er anført i aftalen. Levering op til to uger før eller efter det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt anses i enhver henseende for rettidig levering.

KlimaEnergi kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
a. Ved Købers ændring af ordren.
b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som Køber selv udfører eller lader udføre.
c. I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelser pkt. 6.3.
d. Når nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller sinker KlimaEnergi forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid.
e. I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.
I de ovennævnte punkter a, b og e forbeholder KlimaEnergi sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos KlimaEnergi i denne anledning indtrufne omkostninger.
6.2 Leveringsomkostninger:
Leveringsomkostninger er ab lager. Leveringsomkostninger kan være indeholdt i tilbud.
6.3 Købers undersøgelsespligt:
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne for synlige skader samt evt. skade på varen(e).
Kvittering for modtagelse bekræfter modtagelse af varen i ubeskadiget stand, er varen beskadiget skal der nægtes modtagelse af pakken. Fragtmanden eller postbuddet tager så pakken med igen.


7. Ejendomsforbehold

7.1 Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende samt evt. ekstra arbejde forbliver KlimaEnergi’s ejendom indtil hele købesummen inkl.
leveringsomkostninger samt renter og eventuel inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud. KlimaEnergi er i sin fulde ret til at afhente ikke fuldt ud betalte varer uanset hvor disse befinder sig og uanset om disse indgår i bestående installationer på kundens ejendom.
Betaling med check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af KlimaEnergi’s anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.


8. WEEE afgift (denne aftale gælder udelukkende i B2B handler)
Det er imellem parterne gensidigt aftalt, at Elektronikbekendtgørelsens §36, stk. 2 nr. 2 er iagttaget.

Kunde/Køber er indforstået med overholdelsen af Elektronikbekendtgørelsens §37, hvorefter køber overtager Klimaenergi A/S forpligtelse til særskilt håndtering, herunder genanvendelse eller genbrug, af elektrisk og elektronisk udstyr. Desuden har Køber ret til at aflevere elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) til Klimaenergi A/S som angivet i produktets brugsanvisning.

Såfremt Køber misligholder aftalen i forhold til genanvendelse, betales Klimaenergi A/S udgifter til håndtering af WEEE af Køber.


9. KlimaEnergi’s ansvar

9.1 Ansvar for mangler
Ved retlig reklamation over mangler inden for 1 år efter levering skal KlimaEnergi afhjælpe manglen, foretage omlevering eller give afslag i prisen, og Køber kan da ikke stille andre krav vedrørende mangler. Tilbyder KlimaEnergi afhjælpning eller omlevering kan Køber ikke kræve afslag i prisen eller hæve aftalen. Købers krav bortfalder, såfremt den leverede vare ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med KlimaEnergi anvisninger.
9.2 Ansvar for forsinkelse
I tilfælde af væsentlig forsinkelse med levering, er Køber berettiget til at annullere ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at annullere de dele af ordren, som skulle have været leveret, og hvor levering er væsentlig forsinket.
9.3 Force Majeure
I tilfælde af at rettidig levering hindres af begivenheder uden for KlimaEnergi’s absolutte kontrol – herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser og transportvanskeligheder – kan KlimaEnergi ansvarsfrit udskyde levering eller annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.
9.4 Produktansvar
9.4.1 KlimaEnergi er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt måtte pålægge KlimaEnergi ansvar for sådanne skader og KlimaEnergi’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. KlimaEnergi er ligeledes ansvarlig for skader, som leverede produkter fra KlimaEnergi måtte forvolde, og hvor skaden ikke omfattes af lov om produktansvar, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra KlimaEnergi side, og KlimaEnergi’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
9.4.2 KlimaEnergi’s ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum DKK 200.000.
9.4.3 I tilfælde hvor KlimaEnergi er ansvarlig for produktskader ifølge ovennævnte, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. Dette gælder ligeledes, hvis Køber selv monterer paneler.
9.5 Almindelig ansvarsbegrænsning
9.5.1 KlimaEnergi’s ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte driftstab, tidstab eller andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsretlige regler eller andet grundlag. Denne bestemmelse gælder også for KlimaEnergi’s produktansvar i det omfang, bestemmelsen ikke måtte blive tilsidesat eller begrænset som følge af ufravigelige regler i lov om produktansvar.
9.5.2 KlimaEnergi bærer ikke ansvaret for tagets bæreevne ved og efter montage af solcellerne. Køber opfordres til at undersøge bærevnen, inden solcelleanlægget anskaffes.


10. Immaterielle rettigheder

Køber skal respektere KlimaEnergi’s rettigheder til patenter, varemærker, forretningskendetegn, brugsmodeller, mønstre og know-how. Desuden er Køber ikke berettiget til at afdække, fjerne eller supplere angivelser eller påtrykninger af KlimaEnergi’s varemærke og forretningskendetegn m.v. på produkterne.


11. Tvister

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, indbringes efter KlimaEnergi’s valg for byretten eller afgøres ved voldgift efter dansk ret.

Besøg os

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag
8.00 – 16.00
(Lager 8.00 – 12.00)

Showroom altid åben efter aftale. Book et møde, og vi er tilstede.

OBS: Vi holder julelukket fra d. 23/12 - 2/1 begge dage inkl.

crossmenuarrow-down